Tag:

tăng tuổi hưu

TTCT - Trong các phương án đề xuất tăng tuổi hưu và những ý kiến bàn thảo lại không thấy (hay cố tình lờ đi) tính mục đích của vấn đề kéo dài tuổi hưu là để tránh vỡ quỹ lương hưu hay là tận dụng chất xám, năng lực, kinh nghiệm của một bộ phận nhân lực trình độ cao trong việc phát triển đất nước.