Tag:

Tên khoa học

  • 01/12/2023
  • 750 từ

TTCT - Việc đặt tên các loài chim (cũng như các loài động vật khác) thường phản ánh sự phong phú, đa dạng của ngôn ngữ và văn hóa trong từng khu vực.