Tag:

thanh niên Trung Quốc

  • 03/03/2024
  • 1764 từ

TTCT - Trong năm 2023 vừa qua, cụm từ "toàn chức nhi nữ" bắt đầu phổ biến rộng rãi trên các mạng xã hội Trung Quốc. Về mặt ngữ nghĩa học, "toàn chức" có nghĩa là toàn thời gian, còn "nhi nữ" là con trai, con gái.