Tag:

Thế giới vô tận

TTCT - Ken Follett là người hạnh phúc. Ngày 3-10-2008, vợ ông, Barbara, được bổ nhiệm chức bộ trưởng văn hóa. Còn ông lập được kỷ lục cho riêng mình: thế giới vô tận (World without end), tiểu thuyết mới nhất của ông, đã bán được 400.000 bản tại Anh.