Tag:

thịnh vượng

TTCT - Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay nhắc nhân loại một thực tế: sự thừa mứa vật chất sẽ không kéo dài bởi tài nguyên trên Trái đất không phải là vô hạn. Các nhà hoạch định chiến lược đang đi tìm một thước đo mới cho sự thịnh vượng không chỉ dựa vào công thức tổng sản lượng nội địa (GDP). TTCT giới thiệu những nỗ lực này của thế giới.