Tag:

tinh thần phản biện

Đã bắt đầu có những so sánh mang tính biện minh cho các hiện tượng xảy ra gần đây, rằng số đông vẫn ổn, vấn đề nếu có chỉ xảy ra cho một số rất nhỏ. Chuyện thiểu số và đa số này coi vậy chứ rất quan trọng vì nó là nền tảng của nhiều nguyên tắc của cuộc sống.

TTCT - Không khí tự do, dân chủ từ những chất vấn và đối thoại trực tiếp của những đại biểu của dân trên diễn đàn Quốc hội, HĐND... đã nhiều hơn. Nhưng phải công tâm mà thừa nhận một điều là vẫn còn đó không ít những câu hỏi từ tâm trạng băn khoăn, lo lắng trong dư luận nhân dân.