Tag:

Tri thức luận

  • 21/10/2023
  • 1760 từ

TTCT - Chẳng có lý do gì, khi nghĩ đến con số 3, tôi nhớ trong những tác giả tôi đọc, có ít nhất ba ông tên Karl: Jung, Marx và Popper. Tôi muốn nói một chút về ông Karl thứ ba: Popper.