Tag:

tự quán chiếu

  • 25/01/2023
  • 2380 từ

TTCT - Tự quán chiếu (self-reflection) là một trong những đề tài lớn nhất của triết học, với những người ủng hộ ở cả phương Đông và phương Tây.