Tag:

vi rút MERS

Tỉ lệ tử vong khoảng 40%, chưa có văcxin, chưa có thuốc điều trị và đang có nguy cơ lan rộng ở châu Á, virút MERS là mối đe dọa mới nhất của thời các đại dịch toàn cầu.