HẢI MINH (TỔNG HỢP)

Tác giả

Tổng số bài viết : 6 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Kinh tế

TTCT - Được một nhà phát triển ẩn danh (cho tới giờ vẫn là bí ẩn, với tên giả Satoshi Nakamoto) giới thiệu năm 2009, bitcoin (tiền ảo) là một loại tiền tệ số dựa trên một mã nguồn mở và giao thức Internet ngang hàng.