Tag:

Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp

Kể từ khi mở lại văn phòng ở Hà Nội năm 1993, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) triển khai nhiều công trình nghiên cứu đương đại mang đậm dấu ấn của sự hợp tác Pháp - Việt. Những năm gần đây, khu vực miền Nam và ĐBSCL được EFEO chú ý nhiều hơn nhằm tạo sự cân bằng trong quan niệm tổng thể về Việt Nam.