Tag:

AI tạo sinh

  • 06/07/2023
  • 1139 từ

TTCT - Thêu dệt lịch sử không còn là phép tu từ, mà đã là thực tại mà ta đang sống cùng.

  • 04/06/2023
  • 1730 từ

TTCT - AI có thể làm nghệ thuật? Câu hỏi này không phải tới thời ai cũng có thể tiếp cận công nghệ Generative AI