Tag:

bài luận

  • 28/07/2023
  • 2082 từ

TTCT - Bài luận là cơ sở để hội đồng xét duyệt đánh giá xem ứng viên có phù hợp với trường hoặc xứng đáng nhận học bổng hay không. Những mục đích này sẽ không đạt được nếu những gì viết ra không phải do người mang những nguyện vọng đó.