TRỌNG NHÂN

Tác giả

Tổng số bài viết : 573 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Con mắt

TTCT - Một phát minh khiêm nhường đã giúp bao nhiêu ngành tránh sai sót - từ hàng không đến y khoa, nhưng vẫn có người từ chối sử dụng, đổi lấy hệ quả khôn lường.