Tag:

bộ chủ quản

TTCT - Vấn đề là cải tổ cơ chế chủ quản nói chung như chúng ta từng cải tổ mối quan hệ giữa bộ chủ quản và các doanh nghiệp trực thuộc. Tất cả nên quy về một mối: cơ quan nhà nước quản lý về mặt hành chính, các đơn vị hoạt động theo luật như Luật doanh nghiệp hay các luật lệ chuyên ngành hiện không thiếu. Và song song là đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa để không còn vướng bận chuyện chủ quản nữa.

TTCT - Chuyện bỏ bộ chủ quản hay nói cho chính xác, tách chức năng làm đại diện chủ sở hữu các doanh nghiệp nhà nước của các bộ để khỏi ảnh hưởng đến chức năng quản lý nhà nước là câu chuyện đã lâu rồi. Thế tại sao giờ này nó lại được xới lên và có những chọn lựa nào mới để giải quyết?