Tag:

bù đắp carbon

  • 20/03/2024
  • 731 từ

TTCT - Trên bề mặt hành tinh này, người ta vò đầu bứt tai với những khí thải nhà kính và bù đắp carbon. Đừng tưởng thế giới ngầm - theo nghĩa đen - không làm gì.

  • 12/03/2024
  • 2544 từ

TTCT - Hành trình "nấu nướng" ra một tín chỉ carbon là chuỗi dài "tài chính hóa" thiên nhiên, các cộng đồng và những giải pháp.

  • 23/06/2023
  • 947 từ

TTCT - Thị trường bù đắp carbon toàn cầu có thể sẽ được thiết lập lại với quy mô lớn, khi ngày càng có nhiều chính phủ công bố ý định giữ lại ít nhiều các khoản tín chỉ carbon được tạo ra trong lãnh thổ quốc gia, thay vì bán lấy tiền.