Tag:

chất liệu mới

TTCT - Trước khi nói về việc sử dụng một chất liệu mới (vẽ sơn dầu trên sáp), Lã Huy đã mở ra cánh cửa vào miền mộng mới và dẫn dụ chúng ta bước theo.