Tag:

chợ thuận

TTCT - Chợ có đã lâu đời, từ thuở mở cõi và xứ này đổi tên thành Thuận Châu, chợ cũng theo đó có tên chợ Thuận. Góc chợ quê nhỏ đã nuôi sống biết bao thế hệ, cả sự học của con em trong vùng cũng nhờ cái chợ này mà nên.