Tag:

Don Quixote thời nay

TTCT- "... Nếu chúng tôi, những người bị cắm cây cột trước mũi, không có lợi gì thì tại sao chúng tôi phải ủng hộ chính sách?"