Tag:

Edward Emmott

TTCT - Giờ thì mỗi người chúng ta phải nói ít nhất ba lần từ “cúm” mỗi ngày. Cúm đang là thời sự. Virus được gọi bằng “con”. Nhưng đã từ lâu các nhà khoa học, trong đó có Edward Emmott của Đại học Cambridge, đã đặt câu hỏi: “Chính xác thì virus là gì? Và chúng có “sống” không?”.