Tag:

hai nỗi lo

Báo Tuổi Trẻ có bài nêu những nỗi lo mang tên “công trình khoa học, sáng kiến” của ngành y. Những ngày này, thầy cô đang dạy tại các trường học ở địa phương tôi cũng mang hai nỗi lo lớn. Lo vì cả hai đều tác động vào túi tiền, nhất là dịp xét thưởng cuối năm.