Tag:

Hàng hóa công

TTCT - Vaccine cho COVID-19 nên được xem là một loại hàng hóa công đặc biệt, như điện, nước hay dịch vụ giáo dục, để tất cả mọi người đều được hưởng lợi, gia tăng phúc lợi toàn xã hội, cũng như đảm bảo khả năng phục hồi của nền kinh tế.