Tag:

Kiểm toán Nhà nước

TTCT - Kết quả kiểm toán mới nhất (năm 2010) tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước (Kiểm toán Nhà nước vừa công bố) kết luận rằng một số tập đoàn và tổng công ty chưa phát huy tốt vai trò chủ đạo, đầu tàu của nền kinh tế, chưa tương xứng với những lợi thế và sự đầu tư của Nhà nước...