Tag:

LAC

TTCT- ... ở cái tuổi sáu mươi, má vẫn có quyền đi lạc vào khoảng thời gian nào đó trong ngày, tùy má chọn nhưng không được đi qua đêm vì “cháu không quen ngủ thiếu hơi bà”...