Tag:

lời hứa

TTCT - Trong kinh doanh có một khái niệm được xem là nền tảng chuẩn mực, đó là lời hứa thương hiệu “brand promise”. Không hề có quy định pháp luật nào ràng buộc, nhưng tuân thủ lời hứa thương hiệu được xem là nguyên tắc sống còn của dân kinh doanh.