Tag:

nhà nước và thị trường

TTCT - Giá cả hàng hóa tăng, giảm theo nguyên tắc cung, cầu của thị trường. Trong một số trường hợp, biện pháp hành chính được đưa ra với những lý lẽ riêng của nhà quản lý.