Tag:

quan hưu

TTCT - Thật ra nghĩa của chữ hưu trí ngày trước hoàn toàn chỉ để nói về quan. Suốt thời kỳ phong kiến đến tận những năm Pháp thuộc, người về hưu được lĩnh lương thường là tầng lớp quan lại.