Tag:

quản trị

TTCT - Ở Việt Nam, các hệ thống bảo hiểm được xây dựng chưa lâu và thật sự chưa hạn chế được rủi ro cho cộng đồng. Khái niệm quản trị rủi ro cho cộng đồng bằng cơ chế kinh tế cũng chưa được chú ý thích đáng.