Tag:

Sầu riêng

  • 11/07/2024
  • 1614 từ

Sầu riêng bán đi xa phải cắt trái già, không chờ chín rụng. Đội hái sầu riêng có kinh nghiệm, hái đúng lứa, được trả công hậu hĩnh.