AN NHIÊN (TỪ NHẬT BẢN)

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Đọc sách cùng bạn

TTCT - Năm 2004, Việt Nam gia nhập công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, mở đầu quá trình hội nhập quốc tế về quyền tác giả. Có thể xem đây là năm đánh dấu sự chuyển mình của các nhà xuất bản Việt Nam trong việc phát hành các ấn phẩm nước ngoài, đặc biệt các ấn phẩm đến từ Nhật Bản.