CẢNH CHÁNH - HẢI MINH

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Giáo dục

TTCT - Kỳ thi gaokao (cao khảo) ở Trung Quốc là kỳ thi tuyển sinh dành cho học sinh tốt nghiệp trung học được khôi phục vào năm 1977. Năm 1983, gaokao bổ sung thêm môn ngoại ngữ. Năm 2000, kỳ thi thống nhất trên toàn quốc nhưng các tỉnh được quyền tự chủ ra đề.