CHÂU TRẦN-VI

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Điện ảnh

TTCT - Việc Walt Disney tuyên bố ngưng trả lương cho hơn 10 vạn nhân viên vì tác động của COVID-19 cho thấy ngay cả một đế chế khổng lồ có quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí cũng phải lao đao vì đại dịch.