ĐẠO DIỄN LÊ QUÝ DƯƠNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - Chắc chắn nhân loại chúng ta sẽ có rất ít người được sống trong cảm giác đặt chân vào điểm km thứ 2.000 sau hơn 20 ngày chạy bộ liên tục, mỗi ngày bình quân 70km. Cảm giác ấy đến với Pat Farmer ngày 6-1-2013 trên gần địa phận giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai.