DƯỢC SĨ THÁI TRẦN

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Lá thư bác sĩ - Sức khỏe

TTCT- Trong năm vị cơ bản của nhân loại, vị ngọt của đường vẫn luôn được yêu thích nhất so với chua cay mặn đắng. Quá phổ biến từ thế kỷ 20, được dùng thường xuyên hằng ngày, trong mỗi bữa ăn..., giờ đây đường được xem như một “tội đồ” cho sức khỏe vì ngày càng bị lạm dụng.