DƯƠNG LIỄU

Tác giả

Tổng số bài viết : 553 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Nỗi ám ảnh với nhiều bệnh nhân khi vào bệnh viện công là sự đông đúc đến ngộp thở, là thái độ phục vụ tắc trách của đội ngũ, là sự nhếch nhác của cơ sở vật chất... Nhưng ở nhiều bệnh viện công giờ tình hình đã thay đổi đáng ngạc nhiên.