HẢI NINH

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Nhật ký thành phố

TTCT - Một cái mẹt đựng toàn bánh tét to bằng lóng tay cái, bánh ú to bằng đầu ngón chân cái được bày xếp bên cạnh nào là thốt nốt tươi, thốt nốt còn nguyên chùm, nước thốt nốt và đủ các thức quà vặt khác. Chắc còn chừng lưng xô nhựa bánh nữa ở bên dưới mẹt.