HOA KIM - TRẦN TRỌNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Chuyên đề

TTCT- Ở Việt Nam hiện không và khó có thể có thống kê chính xác, nhưng tại Mỹ thì 3/4 thuốc được kê toa cho người lớn là thuốc thứ cấp (tức generic drugs, cũng được gọi là “thuốc gốc” ở Việt Nam, hàm ý các loại thuốc sử dụng dược liệu gốc nhưng không có thương hiệu.