KHIÊM ĐỖ

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Phim ngắn hiện giờ đã có hẳn một đời sống riêng, không còn là một phiên bản ngắn, thử nghiệm, thực tập, thử tài của phim dài nữa.