KHỔNG LOAN (THEO GUARDIAN)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Tình trạng “loạn giá thuốc” - nguyên nhân gây thêm những nỗi thống khổ của bệnh nhân - xảy ra không chỉ ở VN. Gốc rễ của nó, như đã rõ, từ những “đòn phép biến hóa” của các hãng dược và sự “xuống tay” của các bác sĩ khi kê toa. Và ngày càng có nhiều sự thật được phơi bày...