KTS NGÔ VIẾT NAM SƠN

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

TTCT - Quy hoạch “treo” hình thành từ khi đất nước đổi mới, khi quy hoạch lập ra theo tư duy kinh tế tập trung, nhưng phải thực hiện theo tư duy kinh tế thị trường. Quy hoạch “treo” kìm hãm sức phát triển của đô thị và phát triển kinh tế của đất nước.

Bạn đọc

Bộ mặt đô thị thường biểu hiện rõ rệt nhất trình độ tư duy và tiềm lực phát triển của đất nước. Nếu tất cả cùng chung sức với tâm thế luôn sẵn sàng đối thoại và đổi mới tư duy, TP.HCM sẽ có thể sánh vai với các thành phố hàng đầu thế giới một ngày không xa.