LÂM KHÁNH

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Phóng sự

TTCT - Vốn là những người nông dân địa phương, già có, trẻ có, lúc nông nhàn họ tìm đến với nhau, mày mò tạo hình con rối, phục dựng những tích trò cổ của cha ông.