LÊ ĐỨC DỤC - QUỐC NAM

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Phóng sự

TTCT - Ở một nơi như Quảng Trị, máu đổ suốt thời chiến tranh vì bom đạn nóng trút xuống và hàng chục năm sau vẫn còn tiếp tục đổ bởi những quả bom, trái đạn lạnh vùi sâu dưới lòng đất phát nổ bất kỳ lúc nào.