LÊ HUY HOÀNG (TRIỂN LÃM BỨC TƯỜNG 2012)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Nhiều hoạt động nghệ thuật sôi động cuối năm diễn ra với sự hỗ trợ của các trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam: Những chân trời có người bay (Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp với Viện Goethe tổ chức), triển lãm Bức tường và The Pink Choice (Quỹ trao đổi văn hóa Đan Mạch & Viện Goethe), Đêm nhạc Hạ Huyền (Trung tâm Văn hóa Pháp)...