LÊ VẤN (ĐẮK LẮK)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

TTCT - Lê Vấn Trong bài viết “Bao nhiêu nước chảy đã qua cầu” (xem TTCT số ngày 28-7-2013), sau khi nhìn nhận việc tuyển sinh mỹ thuật qua bao nhiêu năm không thay đổi ở nước ta hiện nay, tác giả Võ Xuân Huy đã đặt vấn đề: “Đến bao giờ tuyển sinh năng khiếu vào các trường mỹ thuật có những cách thức, tiêu chí thi tuyển đầu vào theo những chuẩn tắc khác trước, mới mẻ?”.