LIÊN HƯƠNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 6 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Sáng tác

TTCT - Mùa thu tới, là khi lá rụng nhiều, lá xào xạc trên cây, đổi màu thay sắc và rồi từng chiếc rơi từng chiếc. Đấy có lẽ là lúc thích hợp nhất để đọc văn chương của Grazia Deledda, trong khi chờ đợi bản dịch trước tác của bà sắp ra mắt.