LOAN PHƯƠNG (THEO THE ECONOMIST)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Thể thao

TTCT - Thể thao chuyên nghiệp luôn bị ám ảnh bởi vấn nạn doping. Nhưng vì sao “dính” doping có thể bị cấm thi đấu suốt đời mà vẫn có những người bất chấp hậu quả. Câu trả lời có thể nằm ở một nhánh của toán học được gọi là lý thuyết trò chơi.