LORRIE MOORE

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Truyện ngắn

TTCT - Lần thứ ba trong vòng ba năm, họ nói chuyện xem đâu sẽ là món quà thích hợp cho cậu con trai loạn trí của cô.