LƯU VỸ LÂN

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Thời sự quốc tế

TTCT - Thời trước, người Mỹ bộc trực, thẳng thắn, trắng đen rõ ràng. Họ thường chê người châu Á luôn dùng uyển ngữ, nói vòng, nói khéo, giữ thể diện, trắng không ra trắng, đen không ra đen… Khoảng ba thập niên gần đây, chuyện đó… xưa rồi!