MAI VINH

Tác giả

Tổng số bài viết : 225 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

MAI VINH

Ông Lê Phỉ, người được mọi người yêu mến gọi là 'nhà Đà Lạt học', vừa qua đời ở tuổi 97. Ông là người có dấu ấn lớn trong suốt hành trình phát triển của Đà Lạt.