MATTHEW SHAER

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Mỹ thuật

TTCT - Susan Moore, cây bút chuyên về thị trường của tạp chí nghệ thuật danh giá Apollo, nhận định bức tranh Salvator Muldi là biểu tượng cho một thế giới “tập trung vào lợi nhuận hơn mọi thứ khác và để làm ăn với giới siêu giàu toàn cầu mới nổi và không được thông tin tốt cho lắm”.